SANALY URPAQ -

 

  " "

 

 

 

 " ұқ" ң

 

 " ұқ" үң ҳ